Podmiot odpowiedzialny za treść:

August Faller GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung
Freiburger Straße 25
79183 Waldkirch
Germany

Postfach 180

Telefon: +49 7681 405-0
Telefax: +49 7681 405-110
info@faller-packaging.com

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy we Freiburgu, HRA 280004

Osobiście odpowiedzialny partner: August Faller Verwaltungsgesellschaft mbH, sąd rejonowy we Freiburgu, HRB 714414

Prezes spółki: Dr Michael Faller, Dr Daniel Keesman

VAT UE: DE 14 1967708

Koncepcja, projekt & Programowanie: avenit AG, Offenburg

Osoba odpowiedzialna za treść w rozumieniu §55 RStV: Kerstin Löffler, Vice President Marketing, Corporate Communications & ESG, kerstin.loeffler@faller-packaging.com

Wykluczenie odpowiedzialności

Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie istnieje udowodnione umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnego powiadomienia lub do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności cywilnej wchodzi w życie tylko wtedy, gdy autor zna te treści i ma możliwości techniczne oraz możliwość zapobieżenia wykorzystaniu nielegalnych treści. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania linku nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą linki. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również do obcych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której odwołuje link, a nie osoba, która jedynie odwołuje się do danej publikacji poprzez linki.

Prawo autorskie i prawo do znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nieobjętych licencją grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak schematy, pliki dźwiękowe lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Ważność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostali Państwo przekierowani na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.